Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2019-05-13T19:35:23+03:00

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αναλύουμε και βελτιστοποιούμε την εταιρική κουλτούρα / φιλοσοφία, τη δομή και τις διαδικασίες της εταιρείας σας με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο, εφαρμόζουμε μέτρα ανάπτυξης προσωπικού και οργανωτικής ανάπτυξης διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΣ

  • Θέλετε να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών;

  • Θέλετε να συστηματοποιήσετε και να αναπτύξετε τις διαδικασίες μάθησης και του onboarding στην εταιρεία;

  • Σκοπεύετε να δημιουργήσετε στενότερες σχέσεις με τους υπαλλήλους σας με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης τους;

  • Θέλετε να αναλάβετε δράση για να δημιουργήσετε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον;

  • Θέλετε να αναπτύξετε τη διαπολιτισμική πολιτική σας, ώστε οι συναλλαγές σας με διεθνείς εταίρους να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας;

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • Σας στηρίζουμε στην ανάπτυξη μιας εταιρικής φιλοσοφίας και την μεταφράζουμε σε μεμονωμένα βήματα.

  • Σχεδιάζουμε και προετοιμάζουμε τις διαδικασίες αλλαγής στην εταιρεία σας.

  • Αναλύουμε τις διαδικασίες μάθησης και του onboarding στην εταιρεία σας, εντοπίζουμε πιθανές ελλείψεις και βελτιστοποιούμε τον υπάρχων σχεδιασμό.

  • Σας συμβουλεύουμε σχετικά με την ανάπτυξη κινήτρων, της ικανοποίησης και αναγνώρισης των εργαζομένων.

  • Αναπτύσσουμε τον σχεδιασμό που προωθεί την ποικιλομορφία στο περιβάλλον εργασίας και προάγει την ενεργητική συμπεριφορά.

Στοχεύουμε εταιρείες που πιστεύουν ότι η συνεχής βελτίωση και ο οργανισμός που μαθαίνει είναι το κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξη και την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας